Poliklinika Argirović | Urologija | Ginekologija

NAŠ TIM

Upoznajte naše doktore

Dr sci med. Mr sci med.
Dr Đorđe Argirović
urolog djordje argirovic

Dr Đorđe Argirović, vlasnik Poliklinike Argirović, rođen je 1945. godine u Beogradu. Medicinski fakultet u Beogradu završio je 1972. godine. Pored toga, diplomirao je i na Muzičkoj Akademiji u Beogradu 1986.godine, violinu kao glavni predmet. Na Urološkoj klinici KCS u Beogradu radi od 1973. godine.

Specijalistički ispit je položio 1981. godine, a iste godine odbranio je i Magistarski rad “Urološko-onkološki aspekti dijagnoze i lečenja tumora tetisa”. Doktorirao je 1992. godine:“Mesto i uloga različitih metoda lečenja neseminomskih tumora testisa”

Doktorirao je 1992. godine:“Mesto i uloga različitih metoda lečenja neseminomskih tumora testisa”.

Autor je više od 350 naučnih radova i koautor u 3 monografije. Učesnik je preko 50 kongresa i naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. Tokom 1979./1980. godine boravio je 15 meseci na Urološkoj klinici “Klinikum Nuernberg” u Nemačkoj, kod Prof. Dr. H. Sachsea.

Osnivač je i dugogodišnji šef odseka urološke hemioterapije na Urološkoj klinici KCS, Beograd. Hemioterapijom uroloških malignoma se bavi od 1977. godine, posebno tumora testisa. Pionir je u operativnom lečenju tumora testisa sa aspekta retroperitonealne limfadenektomije, kao i operacije metastaza u limfnim žljezdama kod tumora penisa.

Prof Dr sci med. Mr sci med.
Dr Rajka Argirović
ginekolog dr rajka argirovic

Dr. Rajka Argirović je specijalista ginekologije i akušerstva. Medicinski fakultet u Beogradu završila je 1977. godine. Magistarski rad odbranila 1981 godine, a doktorski rad 1989 godine.

Bavi se rekontruktivnom hirurgijom karličnog dna, vaginalnom hirurgijom, kao i otvorenom ginekološkom hirurgijom. Operativno rešava probleme urinarne stres inkontinencije pomoću tračica od neresorptivnog materijala (TOT i mini sling). Poslednjih 20 godina bila načenik II hirurškog odelenja i odelenja intenzivne nege Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

Izabrana je za asistenta na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1990 godine, potom postala docent, vanredni i od 2011. godine redovni profesor.

Stručno se usavršavala u Kliničkom centru Ljubljana, Maribor, Medicisnkom fakultetu u Gracu i Vojnoj bolnici u Solunu.

Zaposlila se 1978. godine na Ginekološko-akušerskoj klinici u Beogradu i radila sve do penzionisanja 2017 godine.

Dr sci med.
Dr Aleksandar Argirović
urolog aleksandar argirovic

Dr Aleksandar Argirović, rođen je 1982. godine u Beogradu. Medicinski fakultet u Beogradu završio je 2007. godine. Radi od 2008 godine na odeljenju urologije Kliničko bolničkog centra Zemun u Beogradu.

Doktorsku distertaciju pod nazivaom “Procena uticaja minimalno invazivne operacije za stres urinarnu inkontinenciju na kvalitet života kod žena” odbranio je u junu 2017 godine.

Specijalističke akademske studije iz oblasti urologije završio je 2010 godine. Specijalistički ispit iz urologije položio je 2015 godine sa odličnom ocenom.

Aleksandar je aktivno učestvovao na brojnim kongresima, stručnim usavršavanjima i objavio više stručnih radova iz oblasti urologije i uroginekologije u domaćim i stranim časopisima. Danas je stalno zaposlen kao specijalista urologije u Kliničko Bolničkom Centru Zemun na odeljenju urologije i kao konsultant u „Poliklinici Argirović“.


Dr Aleksandar Antić
urolog aleksandar antic

Dr Aleksandar Antić je rođen 1981. godine u Beogradu.
Završio Šestu Beogradsku gimnaziju.

Medicinski fakultet u Beogradu završio je 2008 godine sa prosečnom ocenom 7,8. Lekarski staž je obavio u KBC Zvezdara na odeljenju hirurgije pod metorstvom Prof. Dr V. Ćuk.

Radi od 2012. godine na odeljenju urologije Kliničko bolničkog centra Zemun u Beogradu. Specijalizaciju iz urologije je završio 2019. godine sa odličnim uspehom.

Dr Aleksandar Antić se bavi klasičnom urologijom sa posebnim interesovanjem iz oblasti uro-onkologije.
Učesnik je mnogih domaćih i međunarodnih uroloških sastanaka.

Call Now Button